เครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง CIJ (Continuous inkjet)

เครื่องพิมพพ์วันที่แบบต่อเนื่อง ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต, วันหมดอายุ, ข้อความ, รหัสสินค้า, Lot Number,
บาร์โค้ด, QR Code, โลโก้ ฯลฯ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้หลากหลายพื้นผิว